Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 22.01.2010        Kl. 15.00        Sted.: Klubhuset.        Møde nr. 01-2010

. Bestyrelsen .
PV Per Voetmann Formand
JBJ Jørgen B Jørgensen Næstformand
PN Preben Nielsen Formand for baneudvalget
BP Bendt Pedersen Kasserer
Helge Ørts Sekretær
. Øvrige deltagere .
LS Leif Sørensen Forretningsfører

 

Dagsorden Mødereferat.:
1. Velkomst Ved Per Voetmann.
2. Kommentarer til sidste
    referat
Procedure for godkendelse, udsendelse og offentliggørelse på nette blev aftalt.
3. Information fra formanden Nabomedlemskab med Herning.
Vi aftalte at betingelsen for at Trehøje Golfklub kunne indgå i en sådan aftale er, at alle medlemmer ligestilles, uanset hvor man bor.
Golf i Bella.
Vi er sammen med Herning og Ikast golfklubber med på denne messe, hvor vi har en fælles stand, sammen med de lokale hoteller. Trehøje golfklub bemander standen fredag den 29 januar. (PV og LS)
Golfsimulator.
Vi har fået en forespørgsel fra et medlem, om der kunne blive mulighed for dette i klubben. Dette er der for nuværende ingen planer om.
Samarbejde med Vildbjerg Sport & Kulturcenter.
PV aftaler et møde med den nye leder for at aftale den fremtidige markedsføring.
4. Byggeri Der er i dag afholdt licitation over udvidelsen i klubhus og køkken.
Klubbens sponsorer har været inviteret til at afgive tilbud, og heraf var 4 tilbudsgivere.
Tilbuddene var rimelige, og efter en gennemgang af det samlede budget vedtog en enig bestyrelse at igangsætte hele projektet. Byggeudvalget (PV og JBJ) fik overdraget opgaven med at forhandle med billigste tilbudsgiver, og hvis nødvendigt næstbilligste.
Når entrepriseaftaler er indgået vil der blive informeret mere om projektet, incl. tegningsmateriale.
5. Information fra og til
    forretningsfører
Status for udsendelse af kontingent opkrævninger.
Disse er udsendt til alle medlemmer.
Status for udsendelse af fakturering af sponsorater.
Alle der fra sponsorudvalget er forhandlet færdig for 2010 er udsendt. Øvrige vil blive faktureret efterhånden som udvalget har aftalen klarlagt.
Erhvervsudvalg.
Bestyrelsen har bedt Anders Strøm fra sponsorudvalget, om at forsøge at få et erhvervsudvalg i gang. Dette er et forsøg på at afholde flere aktiviteter for klubbens sponsorer. AS beskriver arbejdet for bestyrelsen, og forsøger at danne et lille udvalg der kan arbejde videre med dette. LS deltager i dette udvalg.
Golfens Dag.
Klubbens fastholder dagen 18 april til dette, selv om DGU nu har meddelt at der holdes en golfens dag generelt den 25 april, men her har klubben et andet arrangement.
6. Nyt fra kasserer Bygge budget fremlagt og gennemgået.
12. Eventuelt BP og PN har deltaget i regionalmøde i Brande under DGU, hvor der blev informeret omkring fremtidige kontingentformer. BP informerede omkring dette. Klubbens holdning er at starten på nye tiltag bør være 01.01.2011 og at der fra DGU side bør opstilles et loft for antal medlemmer i en klub, ud fra hvor mange golfhuller der rådes over. Her kan ikke medreges en evt. Par-3 bane eller lignende. I øvrigt tilslutter klubben sig de af DGU fremstillede forslag.
BP fremsender skrivelse til DGU med klubbens forslag og tilslutning.
BP og PN deltager i DGU repræsentantskabsmøde.
Næste møde er den 2 marts kl. 15.00.

Trehøje den 22.01.2010
For referat LS