Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 01.11.2010        Kl. 16.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 07-2010

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

Ved Per Voetmann

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer til sidste referat

3. Info. fra formanden

Det var et rigtig godt møde med udvalgsformændene den 28. okt.
Samarbejdsklubber i 2011 – tages op på næste møde
Klubber med ½ greenfee-aftale forventes at fortsætte i 2011. Klubberne kontaktes af PV.
Klubber med 50 kr. samarbejde opsiges af PV.

4. Nye medlemsformer

Nye bagmrk. fra 2011 + printer til udskrivning - JBJ og LS
Reklameplads på bagsiden - JBJ
Husk plads på bagsiden til årstal
Der udarbejdes regler for oprettelse af nye Flex medlemsformer i løbet af 2011.
Udviklingskonference om emnet i Korsør den 20. nov. Deltagere: JBJ-PV og BKP

5. Nyt fra kasserer

Budgetopfølgning pr. 30. sep. 2010 blev gennemgået
Greenfee-taksterne for 2011 tages op på næste møde
Budget for 2010/11 blev godkendt
Ang. elbiler i klubben – tages op på næste møde - BKP-HØ 

6. Investeringer

Følgende investeringer i 2010/11 blev drøftet:
-
Vaskeplads til maskiner
- Materialesiloer til topdressing
- Bagrum
- Forplads ved maskinhus
- Personalerum til greenkeepere
-
Maskinhus
Prioriteringsrækkefølge som ovenfor.
Ingen igangsætning før økonomi er på plads.
PV + PN 

7. Generalforsamling

Generalforsamling den 23. nov. Kl. 19.00
Forslag til vedtægtsændringer kommer på hjemmesiden – PV
Bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, der er på valg, er villige til genvalg  

8. Eventuelt

Næste møde- BKP indkalder
Oplæg til markedsføringsplan for 2011 – tages op igen på næste møde JBJ-HØ

Trehøje den 05.11.2010
Referat: HØ