Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 03.05.2011        Kl. 16.30        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 03-2011

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

1. Velkomst

v/ PV

2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer til sidste referat

3 Info. fra formanden

Danmarks 4. bedste bane - kåret på Golf.dk – bestyrelsen er meget tilfreds med denne placering
PV arbejder videre med ½ greenfee aftale med Hillerød Golfklub
Regionsmøde i DGU den 17. maj – PN og PV deltager
PV planlægger en golfmatch (bagrum) sammen med Kaj og alle hans hjælpere med efterfølgende spisning
Bestyrelsen planlægger et strategimøde efter sommerferien evt. i Nordjylland

4. Nye medlemsformer

Leif sender liste til bestyrelsen på alle passive medlemmer

5. Begynder

Golfens dag – udvalget kommer med en evaluering – med det var en STOR succes
Hold 1 er færdig
Hold 2 er fuldtegnet
Hold 3 er 75 % fuldtegnet

6. Nyt fra kasserer

Regnskabet pr. 30. april følger budgettet
Kontingentindbetaling er p.t. ca. kr. 200.000,- foran 2010
Sponsorindtægterne er ca. 10 % større end i 2010 – tilgang på 20 nye sponsoraftaler i 2011

7. Nyt fra forretningsfører

Alle klubbens rabatsatser er KUN gældende for fuldgyldige medlemmer

8. Anlægsinvesteringer

Vaske- og materiale plads er færdigstøbt
Af de 244 bagrum er 160 udlejet
Området omkring bagrum færdiggøres snarest
Indkørsel til ny P-område afmærkes med rundstokke

9. Spillebegrænsninger

For at tilgodese klubbens medlemmer kan greenfeegæster i weekenden først bestille tid efter kl. 10.00
Ved lokal by matcher skal der gives besked om antal starttider – senest 7 dage før matchen

10. Nyt fra udvalgene

Baneudvalget:
Nyt net på drivning ranchen – venstre side – bliver snarest sat op
Husk at de røde fliser på drivning ranchen er til henstilling af bagvogne, bliver snarest markeret med tekst PN
Toiletterne ved hul 10 skal males indvendig på et tidspunkt
I løbet af maj/juni mdr. bliver der lavet tiltag til fjernelse af sten i bunkers
Junior:
Udvalget har indkøbt trailer med overdæk, bruges til transport af golfudstyr til div. udenbys matcher
Banekontroludvalget:
Bestyrelsen har modtaget en indberetning fra udvalget om en situation på banen. Det er vigtigt at understrege, at bestyrelsen bakker fuldstændig op om de henstillinger og påbud, som banekontrollen udstikker på sin runde. Såfremt disse ikke følges, kan banekontrollen bortvise de implicerede fra banen.
Er medlemmer eller gæster ikke enige heri, kan afgørelsen efter endt runde ankes til bestyrelsesformanden
Klubblad:
Udformning tages op til efteråret
Bestyrelsen vil indsamle info fra andre klubber
Hvilken målgruppe henvender klubbladet sig til? JBJ og HØ undersøger

11. Eventuelt

Næste møde den 27. juni kl. 16.00 i klubhuset

12. Personaleanliggende

Kathrine Kristensen er ansat som klubass. frem til 26. august

Trehøje den 07.05.2011
referat: HØ