Trehøje Golfklub    Bestyrelsesmøde        

Dato : 11.01.2012        Kl. 16.00        Sted.: Klubhuset        Møde nr. 01-2012

.

Bestyrelsen

.

PV

Per Voetmann

Formand

JBJ

Jørgen B Jørgensen

Næstformand

PN

Preben Nielsen

Formand for baneudvalget

BP

Bendt Pedersen

Kasserer

Helge Ørts

Sekretær

.

Øvrige deltagere

.

LS

Leif Sørensen

Forretningsfører

Dagsorden

Mødereferat.:

 1. Velkomst

v/ PV

 2. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentarer til sidste referat.

 3. Info. fra formanden

På DGU’s årsmøde den 23-24 marts – deltager BKP og PN.
Indkøb af ny boldsamler er sat i gang, ansvarlig PV og Brido Fagerlund.
Nye porte til maskinhuset bliver leveret i uge 5.
Div. materiale til overdækning af silo bliver leveret i uge 5.
Vedr. evt. solcelleanlæg/vindmølle til nedbringelse af udgifterne til klubbens elforbrug, BKP og Søren Overgaard arbejder videre med sagen.
BKP har kontakt til Herning kommune ang. bedre skiltning til golf-anlægget.

 4. Emner til beslutning  

Procedure vedr. tilkald af alarm revideres JBJ
PV og PN - fastlægger endelig placering af nye tordenhuse.
JBJ kontakter DA ang. lynsikring.

 5. Nyt fra Forretningsfører

Medlemsudvikling er meget positiv.

 6. Nyt fra kasserer

Majbritt er godt i gang med at overtage bogføringen fra BKP

 7. Deltagelse på messer

Bella-centret vil være bemandet af JBJ og PV
Herning-messen vil være bemandet af PV – PN og JBJ m.fl.

 8. Info fra udvalgene

Erhvervsudvalget: Har sendt indbydelse ud til alle medlemmer i erhvervsklubben ang. mødet den 2. feb.
Golfens dag: Udvalget holder møde i første halvdel af feb. JBJ udsender indkaldelse.
Sponsorudvalget: Der er nye sponsorer på vej.

 9. Evt.

Lønbudget for 2012 blev udleveret til alle bestyrelses medlemmer. Godkendt.
Der laves aftale om årlige eftersyn af alle branddøre i klubbens bygninger.
Næste møde den 1. marts kl. 16.00 i klubhuset.

Trehøje den 12.01.2012.
referat: HØ