Trehøje Golfklub. 

 

Oprettelse af regeludvalg med ansvarsområder: Golfregler og handicap.

 

Formål:

Med reference til bestyrelsen skal udvalget være garant for at de nyeste golfregler er bekendt i klubben, og at vores bane til enhver tid er i en stand, som indebærer at der kan spilles golf efter de til enhver tid gældende regler, inklusive gældende lokalregler.

Endvidere skal udvalget være øverste myndighed i afgørelser om handicapreguleringer, eller mangel på samme, herunder sikre at vore medlemmer altid spiller med handicap som er reguleret i henhold til DGU´s regler, således at det ikke kan drages i tvivl, hverken internt i klubben eller i andre klubber.

Endvidere er formålet at alle vore medlemmer er bekendt med gældende regler, således at vore medlemmer til enhver tid er rustet til at spille mod modstandere fra andre klubber.

 

Medlemmernes kompetencer:

I det omfang det er muligt, skal udvalgets medlemmer  have en viden om golfregler, som er opnået ved undervisning som Regelfortolker, eller som er opnået ved golfspil på højt niveau. (Elitespiller).

Kompetencen kan dog også opnås ved selvstudier af golfregler.

Medlemmerne skal have det fornødne overblik til at gennemskue konsekvenser af ændringer, set i sammenhæng med eks. regler.

 

Rettigheder og pligter:


Banen.

Udvalget gennemgår banen for at kontrollere om teesteder, greens, fairways m.m. opfylder kravene i golfreglerne.

Evt. mangler og ønsker om ændringer drøftes med formanden for baneudvalget, som viderebringer til baneudvalget. og evt. banekonsulenten.

 

Markeringer på banen:

Udvalget gennemgår banernes markeringer min. 2 gange årligt, ved sæsonstart, og lige efter sommerferien afholdelse.
Endvidere skal udvalget løbende påse at markeringer ikke ændres, samt at disse til enhver tid er tilstede. Evt. ændringer kan kun finde sted efter aftale med udvalget.

Ved mangler samarbejdes med chefgreenkeeperen om udbedring af markeringerne.

Bestyrelsen orienteres om resultat af årsgennemgangene, men ikke normal vedligeholdelse af markeringer.

 

Lokalregler:

Hvis gennemgang af banerne medfører behov for udarbejdelse af lokalregler, udformes disse af udvalget.

Ændring af lokalreglerne sendes til godkendelse i bestyrelsen, før disse sendes til godkendelse i DGU, alternativ offentliggøres for medlemmerne.

Hvis golfreglerne åbner muligheder for brug af hjælpemidler, og udvalget ønsker dette indført i klubben, godkendes dette ligeledes af bestyrelsen.

 

Handicapregulering:

Udvalget har ansvaret for at regler for handicapregulering altid er opdateret i klubben, således at der ikke er tvivl blandt medlemmerne.

Endvidere er det udvalgets opgave at følge op på regulering af handicap for elitespillere, således at der ikke kan drages tvivl om at reglerne følges.

Udvalget har ingen informationspligt til bestyrelse, da det enkelte medlem kontaktes hvis der er misligholdelse.

Hvis udvalget ønsker sanktion for medlemmet informeres bestyrelsen.

 

Rådgivning og instruktion:

Udvalget bør stille sig til rådighed som instruktør i de forskellige ”klubber i klubben”, således at medlemmerne til enhver tid er opdateret.

Hvis der er steder på banen,       hvor der ofte sker regelbrud, udarbejder udvalget skitser eller lign., som anskueliggør forkert og rigtigt, således at det er simpelt for medlemmerne at forstå. Her tænkes især på dropperegler.

 

Information:

Udvalget informerer medlemmerne via hjemmesiden, hvor der oprettes et Regelhjørne under udvalget.

Endvidere informeres på opslagstavlen og i klubblad, i det omfang det skønnes nødvendigt.

 

Udvalgsmøder:

I det omfang det er muligt udarbejdes referater eller notater fra møderne, således at informationsniveauet følger bestyrelsens ønske om mest muligt åbenhed.

 

Konstituering:

Udvalget konstituerer sig selv med formand.

Antallet af udvalgsmedlemmer fastsættes af udvalget, som er selvsupplerende.

  

Vildbjerg den 29.3.2008

Per Voetmann